سعید راد درگذشت

سعید راد درگذشت

سعید راد بیماری، فقدان حرکت و ازکارافتادگی را بیش از این تاب نیاورد.