نقد و معرفی کتاب حرمسرای قذافی

نقد و معرفی کتاب حرمسرای قذافی

سه امتیاز- قذافی با وجود شعارهایی که می داد بیمار متوهمی بود که زندگی بسیار از افراد را در لیبی تغییر داد و سکاندار زندگی افراد بود.